OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.rtmp.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též "OP"), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.rtmp.cz, společnost DDQ CZ s.r.o., IČO: 28744161, DIČ: CZ28744161, se sídlem Most, ul. Ke Koupališti 1257/4, okres Most, PSČ 434 01, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 14871, a kupujícího. Objednáním zboží akceptuje zákazník níže uvedené Obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím.
Níže uvedené Obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nebude mezi stranami písemně sjednáno něco jiného. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Nebude-li mezi stranami sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající kupujícímu zboží na základě jeho elektronické objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty a na základě specifikace kupujícího na formuláři, který je k dispozici při první registraci kupujícího v internetovém obchodě.

Prodávající má právo na změnu designu výrobku a upozorňuje kupujícího, že obrázek zveřejněný na internetových stránkách obchodu se nemusí přesně shodovat se vzhledem objednaného výrobku. Technické parametry výrobku však zůstávají vždy zachovány. Tyto skutečnosti bere kupující na vědomí.

Registrace slouží kupujícím k tomu, aby mohli plně využít všech výhod a funkcí internetového obchodu www.rtmp.cz.
Registrovaný uživatel může:

- využívat výhod poskytovaných kupujícím,
- na přání pravidelně dostávat e-mailem informace o nových produktech a akčních slevách

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup nebo registrace na stránky www.dd.cz mohou být podmíněny poskytnutím některých osobních údajů kupujících nebo zájemců o koupi. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít v rámci zpracování nutného pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy, dodání zboží, provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby učiněné bankovním převodem.
Kupující dává souhlas k tomu, aby prodávající mohl jeho osobní data k výše uvedenému účelu zpracovávat a používat ke komunikaci s ním. Tento souhlas má možnost kupující kdykoliv písemně odvolat, přičemž prodávající se zavazuje, že veškeré osobní data daného kupujícího vymaže.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovatelům portálů Heureka.cz a Zbozi.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky a Pokročilé měření konverzí, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatelé portálů Heureka.cz a Zbozi.cz jsou vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatelé portálů Heureka.cz a Zbozi.cz jsou oprávněni předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese

  https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/

Zbozi.cz na adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/vop/. Provozovatelé portálů Heureka.cz a Zbozi.cz předané e-mailové adresy uchovávají po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz nebo Zbozi.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat, vybranou položku nebo položky změnit nebo odebrat. Odesláním objednávky se stane objednávka pro kupujícího závaznou. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto Obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Akceptaci objednávky prodávající potvrdí dodáním objednaného zboží. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena dodáním zboží ze strany prodávajícího kupujícímu. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Prodávající si může, zejména v případě větších objednávek, vyhradit vznik smlouvy tím, že objednávku potvrdí kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Kupující je povinen potvrzení objednávky učinit vůči prodávajícímu bez zbytečného odkladu po obdržení jeho žádosti o potvrzení objednávky, popřípadě ve lhůtě poskytnuté prodávajícím. Objednávka se považuje za neplatnou a návrh na uzavření smlouvy pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne nebo ji neprovede včas. Na tyto skutečnosti bude kupující v souvislosti s žádostí o potvrzení objednávky prodávajícím upozorněn. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží ve své prodejně nebo skladě na adrese: Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most, po dobu 5 pracovních dnů od obdržení potvrzení objednávky. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Osobní odběr zboží je podmíněn zaplacením kupní ceny zboží v hotovosti. Jiný způsob zaplacení kupní ceny zboží v případě osobního odběru musí být předem odsouhlasen prodávajícím (viz kontakty).

Objednané zboží je možno zaplatit čtyřmi způsoby:

 • Platbou v hotovosti při dodání zboží dobírkou
 • Platbou v hotovosti při osobním odběru na prodejně
 • Platbou převodem na účet internetového obchodu před dodání zboží smluvním přepravcem
 • Platbou převodem na účet internetového obchodu před osobním odběru na prodejně
 • Platbou platební kartou online přes GoPay bránu - poplatek 20 Kč s DPH

Ceny uvedené na webových stránkách www.rtmp.cz jsou uváděny jako koncové, včetně DPH. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VI. Dodání zboží), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny k ceně objednaného zboží, mimo případy osobního odběru zboží. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a v případě elektrospotřebiče i včetně recyklačního poplatku. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době odeslání objednávky zboží kupujícím.

Prodávající neúčtuje dopravné v případě objednání zboží za cenu vyšší než 3.000,- Kč bez DPH za podmínky, že doprava zboží se uskutečňuje pouze v rámci České republiky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím k Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Prodávající zašle kupujícímu objednané zboží nebo kupující může zboží osobně převzít na adrese Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most, zásadně až po jeho úplném zaplacení, pokud není mezi stranami výslovně dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu zboží a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení plnění je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou).

IV. Slevy

Prodávající je oprávněn poskytnutou kupujícímu slevy v níže uvedených případech:

 • na základě odevzdané kopie živnostenského rejstříku popř. výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob) nabízíme montážním firmám od prvního odběru obvyklé dealerské velkoobchodní ceny,
 • pro zákazníky nakupující pravidelně nebo ve větším množství nabízíme vypracování individuální dealerské nabídky s lukrativními rabaty, v případě zájmu kontaktujte prodávajícího,
 • mimořádnou jednorázovou slevu můžete obdržet v případě většího odběru zboží nebo dohodnout s prodávajícím např. v případě nadbytečných zásob zboží, nebo je-li kupující účastníkem širšího výběrového řízení, a i za jiných mimořádných okolností.

Na slevu nemá kupující právní nárok.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při jeho převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku III. těchto Obchodních podmínek. V případě, že kupující zvolil jinou variantu zaplacení zboží než jeho zaplacení při převzetí, tj. např. převodem platby na účet internetového obchodu před dodáním zboží nebo před jeho odběrem na prodejně, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Dodací lhůta je závislá na výběru zboží a způsobu úhrady. U zboží, které je skladem a bude zasláno dobírkou, je zboží odesíláno do 2 pracovních dnů. Pokud není zboží skladem nebo je na objednávku, bude zákazník obratem informován o možném termínu odeslání zboží, který se považuje za dodací lhůtu.

V případě, že dodací lhůta bude delší než 5 pracovních dnů, nabídne prodávající kupujícímu jiný srovnatelný výrobek, jenž je schopen dodat dříve. Změnu dodávaného zboží musí kupující prodávajícímu odsouhlasit.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nebo bude odesláno nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), nebo je připravit k osobnímu odběru, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě tohoto odstoupení je prodávající povinen vrátit kupujícímu veškeré finanční prostředky jím vynaložené k aktuální objednávce na jeho účet, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

VI. Dodání zboží

Možnosti způsobů doručení zásilky (platí pro celé ČR) a jejich ceny:

 1. Osobní odběr v prodejně a skladu na adrese : Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most
 2. Doprava přepravcem - PPL 140 Kč s DPH
 3. Poplatek za dobírku - 70 Kč s DPH

Při nákupu zboží v ceně nad 3.000,-Kč bez DPH je doprava po ČR zdarma!

Místo dodání zboží určuje kupující ve své objednávce.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené, a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň jako daňový doklad je pak přiložena k zásilce.

Pro osobní odběr zboží je nutná platba zboží v hotovosti. Pro případ platby bankovním převodem je vždy nutná předchozí dohoda, popř. uzavřená rámcová kupní smlouva.

VII. Záruka a servis

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu, na webových stránkách www.rtmp.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba zboží všech značek 24 měsíců, vyjma akumulátorů, u kterých je stanovena záruční doba 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, neodbornou nebo nešetrnou instalací nebo obsluhou, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, používáním výrobku v podmínkách jiných než jsou určeny v dodaném návodu k obsluze (např. extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd.), mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou, poškozením při přepravě (náhrada škody se uplatňuje u přepravce), připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním. Záruka se dále nevztahuje např. na mechanické části PTZ kamer, žárovky do IR lamp, obrazovky monitorů, mechanické části polohovacích jednotek atd. Zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána.

Postup při uplatnění reklamace záručních vad :
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladů, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace se vyřizují prostřednictvím telefonu nebo emailové korespondence nebo osobně po předešlé telefonické dohodě na adrese : Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most.

V případě, že reklamace nebude kupujícím vyřizována osobně, doručí kupující na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most, spolu s vyplněným a podepsaným reklamačním protokolem ve dvou kopiích, ve kterém bude uveden datum, druh zboží, datum instalace, datum zjištění závady, přesný popis závady, kontaktní údaje a podpis, a spolu s kopií faktury nebo dodacího listu. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, disket a ostatního příslušenství, pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit záruční list k urychlení reklamačního řízení.

O uplatnění reklamace sepíše prodávající nebo jím pověřený pracovník reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné ihned, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů, která počíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém prodávající obdržel od kupujícího reklamaci.

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že prodávající posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byla prodávajícímu doručena písemná reklamace kupujícího nebo ode dne, kdy prodávající sepíše s kupujícím reklamační protokol v případě, že kupující uplatní reklamaci osobně u prodávajícího. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
V případě nedodání kompletního zboží či zboží jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín pro vyřízení reklamace posouvá do doby dodání kompletního reklamovaného zboží.

VIII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na podnikající fyzické a právnické osoby. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14ti denní lhůty oznámení o odstoupení tak, aby bylo prokazatelné, tj. e-mailem na emailovou adresu: obchod@rtmp.cz, nebo na adresu Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most, s uvedením čísla objednávky a vyplněním formuláře.

Kupující je dále povinen po odeslání oznámení o odstoupení vrátit zboží prostřednictvím České pošty na adresu Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most. Kupujícímu se doporučuje zaslat zboží zpět doporučeně a zásilku pojistit. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení zboží při jeho přepravě. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a naopak bude kupujícímu vráceno zpět na jeho náklady zpět.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním, nepoškozeném obalu, včetně veškerého příslušenství, návodu, záručního listu, originálu dokladu o koupi, apod. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží není prodávající povinen akceptovat odstoupení od smlouvy do doby dodání kompletního zboží či do doby splnění podmínek pro platné odstoupení od smlouvy. Termín pro vrácení kupní ceny se posouvá do doby dodání kompletního zboží nebo splnění podmínek pro odstoupení do smlouvy, pro které prodávající stanoví kupujícímu závaznou lhůtu. Pokud dojde k marnému uplynutí lhůty, není prodávající povinen odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a je oprávněn zaslat zboží kupujícímu na jeho náklady zpět, nebo je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo jeho opotřebením, nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu včetně veškerého příslušenství a dokladů. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Volbu mezi nároky má prodávající.

Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, nejpozději do 30 dnů jej překontroluje a přezkouší. Pokud bude zboží vráceno nepoškozené, neopotřebované, kompletní a v původním, nepoškozeném obalu, spolu s originálem dokladu o jeho koupi a budou splněny veškeré výše uvedené podmínky pro platné odstoupení od smlouvy, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku kupujícího buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího (peníze za poštovní náklady nevracíme, zákazník si platí poštovné sám). Při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívající ve hře nebo loterii.

IX. Závěrečná ustanovení

Společnost DDQ CZ s.r.o., jakožto provozovatel a vlastník internetového obchodu www.rtmp.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.rtmp.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje dále kupující prodávajícímu, že akceptuje v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů).

Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

Účastníci se výslovně dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku, obchodním zákoníkem, zejména ustanovením §§ 409 a následujících.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé kupujícímu při neodborné instalaci a manipulaci se zbožím.

V Mostě dne 16.4.2021 (akt.20.4.2024)