VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ STREAMOVACÍCH SLUŽEB RTMP

Poskytovatel služby:

DDQ CZ s.r.o. (pod obchodní značkou RTMP.cz)

IČ 28744161 DIČ CZ28744161

se sídlem Most, Ke Koupališti 1257/4, PSČ 434 01

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30182

zastoupena panem Václavem Vildem – ředitelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 244583249/0300

Předmětem služby RTMP je poskytování a zajištění online streamu ze strany poskytovatele, pro zobrazení živého obrazu z IP kamer na straně objednatele. Jedná se zejména o zobrazení video (audio) streamu na internetových stránkách objednatele. Poskytovatel bude přijímat na svůj RTMP server video stream od objednatele v podobě rtmp_streamu pomocí vyhrazeného datového toku. Tento stream následně zpracuje a v zabezpečené formě (https) jej poskytne objednateli formou unikátního html kódu. Poskytnutý RTMP stream od poskytovatele bude umístěn na internetových stránkách objednatele a šíření html kódu – případně unikátního https odkazu je v kompetenci objednatele služby. Přímý link je možné využít formou QR kódu, hypertextového odkazu nebo jiným způsobem (sociální sítě apod.).

RTMP streamovací služby jsou poskytovány v rozsahu objednaných služeb (tarifu ALFA, BETA, GAMMA nebo DELTA) za účelem zobrazení kontinuálního živého videa na stránkách nebo sociálních sítích objednatele. RTMP streamovací služby budou dostupné objednateli nonstop v kvalitě, odpovídající požadovanému uploadu ze strany objednatele a aktivního tarifu.

Smluvní strany si tímto ujednaly, že poskytovatel je oprávněn účtovat za poskytované služby měsíční paušální cenu dle vybraného tarifu a aktuálního ceníku, který je dostupný na internetové adrese https://www.rtmp.cz/e-shop/?collection=rtmp-tarify. Ceny za služby se řídí vždy aktuální cenou v daném období, ve kterém dochází k zakoupení služby RTMP na určité období. V rámci již zakoupeného tarifu na následující období poskytovatel nemění cenu objednateli ani v případě, že během aktuálního období došlo k nárůstu ceny za poskytované služby.

Vložená reklama: objednatel vybraných tarifů se dále zavazuje přistoupit na reklamní podmínky, které jsou popsány v aktuálním ceníku (v zápatí stránky https://www.rtmp.cz/e-shop/) a týkají se 10s "předreklam", zobrazení reklamních "podvalů" a "nadvalů" třetích stran – platí pouze pro tarify ALFA a BETA. Zde platí, že typ reklamního banneru nebo reklamního videa nesmí být jakkoliv urážlivý, nesmí propagovat reklamu erotického charakteru, nebo nabízet služby či produkty podobného stylu, který nabízí stránky objednatele.

Fakturace poskytovaných služeb bude prováděna vždy na začátku aktivního období na dobu budoucí s tím, že objednatel si může vybrat službu minimálně na tři kalendářní měsíce nebo celý rok. V případě předplacených služeb na rok dopředu poskytne poskytovatel slevu objednateli ve výši 1 měsíce služeb, tj. měsíční testovací období. Dojde-li k objednání služby v průběhu kalendářního měsíce, je toto zkušební období zkráceno na dopočet dnů k poslednímu dni v měsíci. Poskytovatel je povinen zaslat objednateli fakturu ve formátu pdf - vyúčtování poskytovaných služeb za příslušný měsíc, a to e-mailem na uvedenou adresu v elektronické objednávce. Prodlení objednatele s úhradou vystavené faktury delší než deset (10) dní je podstatným porušením VOP a poskytovatel má právo na ukončení (pozastavení služeb RTMP). Poskytovatel tak není povinen poskytovat služby po dobu, kdy je objednatel v prodlení s úhradou dohodnuté odměny, tj. kdy je v prodlení s uhrazením byť jen jediné vystavené faktury za poskytované služby.

Objednatel je oprávněn umožnit poskytovateli vzdálený přístup do RTMP kamery pro nastavení potřebných streamovacích formátů a údajů pro správnou funkci RTMP spojení. Připojení probíhá na základě výzvy a požadavku od objednatele a jedná-li se o kompletní nastavení kamery na výchozí hodnoty, bude účtována částka za konfiguraci dle platného ceníku https://www.rtmp.cz/p/individualni-nastaveni-rtmp-ip-kamery/. Pokud objednatel nezpřístupní zahájení sjednané činnosti poskytovatele, bude zahájení činnosti poskytovatele o tuto dobu odloženo. Za období, kdy poskytovatel nebude moci pro nesoučinnost objednatele vykonávat činnost dle této smlouvy, je oprávněn účtovat cenu služeb v takovém rozsahu, jako kdyby k prodlení objednatele nedošlo.

Poskytovatel bude provádět sběr online obrazových dat v kvalitě, kterou umožňuje přenášet kamera skrze veřejný internet a to na základě šířky a stability odchozího pásma (upload na straně objednatele). Minimální parametry na rychlost internetu připojeného ke kameře na straně objednatele jsou uvedeny v zápatí stránky https://www.rtmp.cz/e-shop/. Poskytovatel zajistí objednateli kontinuální video stream na základě přijatého signálu. Příchozí signál bude zpracován na video serveru poskytovatele, převeden do komprimovaného formátu a nadále posílán na webové stránky objednatele. Zpoždění přenosu dat (latence) bude v toleranci od 20 do 60 vteřin, dle aktuálního vytížení serveru.

Poskytovatel je povinen dbát na řádné poskytování služby směrem k objednateli s čímž souvisí pravidelná týdenní správa a údržba serveru a aktivních prvků, promazávání mezipamětí (cache) či aktualizace služeb a firmware. Tyto servisní zásahy na straně poskytovatele mohou způsobit krátkodobé výpadky služby na straně objednatele a poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které by byly jakkoliv způsobeny dočasnou nefunkčností služby streamu rtmp. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré plánované výpadky služby způsobené údržbou, případně výpadky mimořádného charakteru, bude řešit v čase co nejkratším tak, aby byly služby provozuschopné maximálně do šesti hodin od nahlášeného výpadku služby RTMP. Poskytovatel zároveň nenese odpovědnost za nefunkční online stream v případě výpadku internetu na straně objednatele.

Pokud se čas na obnovení poskytovaných služeb prodlouží, může dojít po vzájemné domluvě ke kompenzaci v podobě prodloužení uhrazené služby o delší časové období. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci platných GDPR nařízení nebude přijímaný videosignál od objednatele uchovávat ve formě video-záznamu. Jedná se pouze o online službu bez možnosti zpětného sledování. Pokud dojde k výpadku spojení na straně objednatele, není možné video zpracovat. Záznam je uchováván pouze po dobu zpracování přijatého video packetu, který je dlouhý cca. 10 -20s a následně po přeposlání na stranu objednatele je tento krátký videosoubor automaticky odmazáván. GDPR metodika a zodpovědnost za snímanou scénu je plně v odpovědnosti objednatele služby.

Pro účely referencí a propagace RTMP služeb objednatel souhlasí s umístěním náhledového okna z live kamery na internetových stránkách poskytovatele (jedná se pouze o vybrané a zajímavé kamery, které slouží jako referenční ukázky živého streamu vybraných zákazníků) na webových stránkách poskytovatele v sekci https://www.rtmp.cz/live/. Ukázková okna jednotlivých kamer jsou pravidelně aktualizována a obměňována.

Referenční odkazy na webové stránky s online kamerami objednatele je možné také propagovat na sociálních sítích poskytovatele s označením konkrétního místa s online pohledem.

Poskytovatel se zavazuje, že s dodáním předkonfigurované sestavy RTMP kamery dodá objednali unikátní kód, který bude určený pro vložení online videa na stránky (či jinou platformu) objednatele. Poskytovatel nezodpovídá za funkčnost streamu ve specifických internetových šablonách. Unikátní html kód si umisťuje zpravidla správce webových stránek a kód je možné si přizpůsobit. Podporovány jsou standardní prohlížeče (Chrome, Edge, IE, Mozilla, Safari) bez nutnosti instalace dalších doplňků. V případě zobrazování na mobilních zařízení, podporovány jsou standardně IOS a Android systémy. Ve výjimečných případech se může stát, že mobilní telefon nemusí obsah streamu správně zobrazovat. V tomto případě může být chyba na straně správce webových stránek objednatele služby, nebo v konkrétním mobilním zařízení. S ohledem na množství mobilních zařízení, jejich neustálé inovace a aktualizace, není poskytovatel schopen garantovat podporu všech modelů, které jsou na trhu. Primárně je stream podporován na klasických počítačových stanicích s OS Windows nebo MAC.

Ukončení služby probíhá zpravidla na základě:

  • Písemného nebo telefonického ohlášení o neprodloužení tarifu
  • Neuhrazení vystavené faktury
  • Okamžitě - při zjištění, že objednatel využívá stream k nezákonné činnosti, streamování erotického nebo jinak pohoršujícího obsahu
  • Po upozornění, pokud živý stream nesplňuje podmínky GDPR

Pokud je služba ukončena, objednatel je povinen smazat RTMP kód z IP zařízení. V opačném případě dochází ke zbytečnému zatížení internetové linky jak na straně poskytovatele, tak na straně objednatele. Nedojde-li i přes písemné upozornění ke smazání RTMP kódu v zařízení objednatele (po skončení placené služby), poskytovatel si vyhrazuje právo požádat o zablokování rtmp služby a příslušných portů včetně přijímací IP adresy ve spolupráci s providerem internetového připojení na straně objednatele.

Zvolený RTMP tarif:

☐ RTMP tarif ALFA

☐ RTMP tarif BETA

☐ RTMP tarif GAMMA

☐ RTMP tarif DELTA

Objednatel svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými všeobecnými a aktuálně platnými podmínkami a vyjadřuje tak svůj svobodný souhlas s výše popsanými službami RTMP.cz


GDPR a online kamery: které kamery jsou v režimu GDPR a které už ne, ÚOOÚ v konečné verzi metodiky vyřešil chytře. Nezabývá se různými typy a druhy kamerových systémů (záznam, bez záznamu, doba uchování pořízených záběrů atd.), ale do působnosti GDPR zařazuje ty kamery či kamerové systémy, které zachycují fyzické osoby způsobem, který je obvykle umožňuje identifikovat, rozeznat. Pokud jakákoliv postava v záběru zabírá nebo může zabírat, například po využití funkce zoom, 25 % a více obrazu, jde o zpracování osobních údajů v režimu GDPR. Zohlednit je nutné i další faktory, například obvyklé světelné podmínky, chování osob a jejich rozlišitelnost atd., ale uvedená hranice, 25 % obrazu, je základní rozlišovací hranicí. Když monitorované fyzické osoby zabírají na přenášených záznamech menší prostor, o zpracování osobních údajů v režimu GDPR se nejedná. Jestliže kamery či jiná monitorovací zařízení mohou zabírat fyzické osoby s tímto či vyšším rozlišením, pak se na ně GDPR uplatní, bez ohledu na konkrétní technické řešení, tzn. ať už se jedná o kamery se záznamem, online kamery či fotopasti